ПОЛЕЗНО ЗА ВАС

  • 121967651_389178965417065_3738874110446456349_nАктуална и полезна информация за текущо и предстоящо финансиране на проекти със средства по национални или европейски програми, както и указания за успешно управление и отчитане на проекти, можете да намерите на нашата FB страница. Последвайте ни!

 

НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ (Актуално към 01.02.2021 г.)

Не е налична информация


ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ (Актуално към 01.02.2021 г.)

Информация за отворени процедури за финансиране


  • по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) 

  • По ОПИК няма отворени процедури за финансиране на бизнеса

  • по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и финансовия механизъм REACT-EU (ОП РЧР) 

  • 1) Проект ЗАПАЗИ МЕ –  на 30.11.2020 г. (понеделник) Агенцията по заетостта стартира прием на заявления. Заявлението и приложенията към проекта се подават в дирекции “Бюро по труда” от работодателите, чиито работници и служители желаят да получават компенсации по проект „Запази ме”. Целта на мярката е приоритетно да се предостави подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия, които директно са преустановили стопанската дейност в резултат от наложени противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19. С тази мярка ще се предоставя подкрепа чрез изплащане по 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск на всяко лице, осигурено на пълно работно време или пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор. Лицата могат да получават компенсации за периода на ползване на неплатен отпуск по реда на чл. 160, ал. 1 или чл. 173а, ал. 2 от КТ след 29.10.2020 г., но за не повече от 60 дни. Компенсациите са дължими от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск, но не по-рано от 29.10.2020 г. и не по-късно от 21.12.2020 г. Повече информация за проект “Запази ме”, както и документите за кандидатстване, можете да намерите на следния линк: https://www.az.government.bg/pages/zapazi-me/

  • 2) Проект ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ на Агенцията по заетостта. Финансовият ресурс е в размер на 160 000 000 лв., разпределен на квотен принцип по области, а от тях 50 000 000лв. е определена национална квота за  приоритетно подпомагане на работодатели от сфери „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“. По проекта ще се предоставя подкрепа за наемане на безработни лица на пълно или непълно работно време (най-малко на 4 часа) за период до 6 месеца. С цел гарантиране на устойчивост, работодателят е длъжен да запази заетостта на 75 % от подкрепените лица за периода, равен на периода на половината период на субсидираната заетост. Продължителността на проекта е до 31.12.2021 г. Повече информация за проект BG05M9OP001-1.106 “ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”, както и документите за кандидатстване, можете да намерите на следния линк: https://www.az.government.bg/pages/zaetost-za-teb/

Информация за предстоящи процедури за финансиране на бизнеса

Информация за отчитане на договорени процедури за финансиране

 


 

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО  (ПЧП) 

  • По-долу можете да намерите интересна информация свързана с публично-частното партньорство в България – интервюта, статии, презентации, както и актуална информация за обучения и семинари по темата:
  • Статия за ПЧП
  • Презентация – Модели на ПЧП