ПОЛЕЗНО ЗА ВАС

НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ (Актуално към 28.10.2022 г.)


 • Няма налична информация за процедури за кандидтастване.

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ (Актуално към 28.10.2022 г.)


 • ИКТ решения и киберсигурност в МСП

 • 11111
 • На 21.10.2022 г. Министрество на иновациите и растежа публикува покана за кандидатстване по процедура за финансиране на МСП за внедряване на услуги за ИКТ решения и киберсигурност в организациите/предприятията.
 • Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 19.12.2022 г.
 • Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия.
 • Минимална помощ за един проект: 3 000 леваМаксимална помощ за проект: 20 000 лева
 • Процент на съфинансиране: 100 %. По процедурата НЕ се предвижда самоучастие на кандидата.

 • КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?
 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. Посочените търговци трябва да са микро, малки или средни предприятия и да имат нетни приходи от продажби за 2021 финансова година както следва:
 • – Микро предприятие ≥ 41 000 лева;
 • – Малко предприятие ≥ 82 000 лева;
 • – Средно предприятие ≥ 123 000 лева, както и средносписъчен брой на персонала за 2021 г. поне едно заето лице.

 • ЗА КАКВО МОЖЕТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?
 • – ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;
 • – ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;
 • – ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност .

 • В обхвата на процедурата НЕ попадат следните сектори:
 • – сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“;
 • – сектор В „Добивна промишленост“;
 • – сектор F „Строителство“;
 • – сектор Р „Образование“;
 • – сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“, раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“.
 • – сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“
 • – раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
 • – раздел 63 „Информационни услуги“, както и предприятия, чиято основна икономическа дейност попада в Сектор С „Преработваща промишленост“- раздел 10 „Производство на хранителни продукти”:
 • – 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • – 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • – 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • – 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • – 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • – 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • – 10.81. „Производство на захар”;
 • – 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
 • – 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
 • – 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
 • и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:
 • – 11.02. „Производство на вина от грозде”;
 • – 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
 • – 11.06. „Производство на малц”.
 •  Екипът ни е на разположение, при необходимост от съдействие за етапа на кандидатстване.
  Тук можете да намерите видео указания на МИР за попълване и подаване на електронния формуляр за кандидатстване по процедурата.

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ (Актуално към 28.10.2022 г.)

Информация за отворени процедури за финансиране


 • Министерство на енергетиката обявява ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МАЛКА ГРАНТОВА СХЕМА “ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ИНДУСТРИЯТА”. За условията за кандидатстване вижте тук ⤵️
 • Срокът за кандидатстване  е 16:30 часа на 21 октомври 2022 г. – ЗАТВОРЕНА за кандидатстване
 • Пълните условия по процедурата могат да бъдат намерени ТУК.

 •  по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР)

 • Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности (2014-2020) ще обяви прием на проекти в периода: Септември – Октомври 2022 г.
 • 🔰 Условия за финансиране:
 • Териториален обхват
 • Проектите трябва да се изпълняват на територията на селските общини
 • Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
  1. Производствени дейности;
  2. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги, базирани на ИТ и др.);
  3. Развитие на занаяти (вкл. предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.
 • Кой може да кандидатства?
  1. Съществуващи или новосъздадени микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.
  2. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
  3. Земеделски стопани, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, чието стопанството има стандартен производствен обем над 8 000 евро.
  4. Кандидатът/получателят на финансовата помощ трябва да има постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и адрес на управление (за ЕТ и ЮЛ) на територията на селската община, в която се реализира проектът.
 • Допустими разходи
  1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
  2. Закупуване на нови машини и оборудване;
  3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например: изплащане на хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
  4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и търговски марки.
 • Разходите са допустими, само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.
  Финансови параметри:
 • Бюджет на мярката – 56 719 070 лева
 • Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 19 558 лв.
 • Максимален размер на общите допустими разходи за един проект: 391 166 лв.
 • Финансовата помощ е 50 % от общите допустими разходи по проекта.
 • 📳 За съдействие или консултация можете да се свържете с нас на https://www.pppbulgaria.com/contact.html

 • по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) 

 • Няма актуални покани за финансиране на бизнеса.

 • по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и финансовия механизъм REACT-EU (ОП РЧР)

 • 1) Проект ЗАПАЗИ МЕ – Агенцията по заетостта информира всички работодатели, работници и служители, кандидатстващи по проект „Запази ме”, че в бр. 25 на Държавен вестник от 26.03.2021 г. е обнародвано Постановление № 99 на Министерски съвет от 19.03.2021 г. за изменение и допълнение на ПМС № 325/26.11.2020 г.
 • В новото Постановление са регламентирани следните промени в проект „Запази ме”:
 • – Лицата ще имат право на компенсация за не повече от 60 в рамките на 2020 година и за не повече от 90 дни в рамките на 2021 година, в които са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложени ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети, с акт на държавен орган.
 • – Удължава се крайният срок за допустимост за изплащане на компенсациите – сумите за компенсации са допустими до 30.06.2021 г.
 • Промените влизат в сила от 01 април 2021 г.
 • Работодателите ще могат да подават документи за компенсации съгласно действащите към момента ограничителни мерки и изменените условия по проект „Запази ме” за изтекъл месец. В случай на удължаване на срока на ограничителните мерки и промяна в акта на държавния орган, Агенцията по заетостта ще публикува допълнителни указания.
 • Повече информация за проект “Запази ме”, както и документите за кандидатстване, можете да намерите на следния линк.

 • 2) Проект ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ на Агенцията по заетостта. Финансовият ресурс е в размер на 160 000 000 лв., разпределен на квотен принцип по области, а от тях 50 000 000лв. е определена национална квота за  приоритетно подпомагане на работодатели от сфери „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“. По проекта ще се предоставя подкрепа за наемане на безработни лица на пълно или непълно работно време (най-малко на 4 часа) за период до 6 месеца. С цел гарантиране на устойчивост, работодателят е длъжен да запази заетостта на 75 % от подкрепените лица за периода, равен на периода на половината период на субсидираната заетост. Продължителността на проекта е до 31.12.2022 г. Повече информация за проект BG05M9OP001-1.106 “ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”, както и документите за кандидатстване, можете да намерите на следния линк

Информация за предстоящи процедури за финансиране на бизнеса


 • по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК)

 • Няма актуална информация за предстоящо финасиране на бизнеса.

Информация за отчитане на договорени процедури за финансиране


 • Няма публикувана актуална информация за предстоящо отчитане.


 

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО  (ПЧП) 

 • По-долу можете да намерите интересна информация свързана с публично-частното партньорство в България – интервюта, статии, презентации, както и актуална информация за обучения и семинари по темата:
 • Статия за ПЧП
 • Презентация – Модели на ПЧП