Blog

ПОЛЕЗНО ЗА ВАС

 • 121967651_389178965417065_3738874110446456349_nАктуална и полезна информация за текущо и предстоящо финансиране на проекти със средства по национални или европейски програми, както и указания за успешно управление и отчитане на проекти, можете да намерите на нашата FB страница. Последвайте ни!

 

НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ (Актуално към 12.04.2021 г.)

Програма “ЕВРОПА” 2021 на Столична община


 • ОТВОРЕНО Е КАНДИДАТСТВАНЕТО ПО ПРОГРАМА “ЕВРОПА” 2021 В РУБРИКА “КАНДИДАТСТВАЙ ТУК”.
  КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Е 05.05.2021 г. 17.00 ч.
 • ПРИОРИТЕТНИТЕ ОБЛАСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ СА:
 • – Приоритетна област 1: Подпомагане на партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване и прилагане на иновативни европейски политики и добри практики, насочени към качеството на живот в столицата – общ бюджет от 125 000 лв., средно по 12 000 лв. на проект;
 • – Приоритетна област 2: Развиване на партньорството между местната власт и гражданското общество в преодоляването на обществени дисбаланси с цел столицата да разгърне пълния си потенциал в бизнеса, политиката и обществото – общ бюджет от 125 000 лв., средно по 12 000 лв. на проект;
 • – Приоритетна област 3: Насърчаване на иновативни и дигитални инициативи в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт – общ бюджет от 125 000 лв., средно по 12 000 лв. на проект;
 • – Приоритетна област 4: Подпомагане на иновативни решения за изграждане на устойчиво партньорство между структурите на гражданското общество, органите на местната власт и туристическия бранш – общ бюджет от 125 000 лв., средно по 12 000 лв. на проект.
 • ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА ОТКРИЕТЕ ТУК

 • 📝 Екипът на “ПЧП България” ЕООД е на разположение за въпроси от Ваша страна.
 • ✉️ Запитването можете да направите чрез формата за контакт ТУК.

 logo-pr-evropa-2


ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ (Актуално към 12.04.2021 г.)

Информация за отворени процедури за финансиране


 •  Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство – Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г.

 • ВТОРА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФОКУСНА ОБЛАСТ „ТЕХНОЛОГИИ НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО“ В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА „РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА, ИНОВАЦИИТЕ И ПОДКРЕПА НА МСП“

 • За да отговарят на условията, заявленията трябва да бъдат подадени до Innovation Norway чрез електронния портал за кандидатстване не по-късно от сряда, 12 май 2021 г., 13:00 ч. българско време.
 • Поканата предлага финансиране на проекти, предложени от български предприятия в споменатата област. Очакваният резултат от проектите, предмет на финансиране по настоящата процедура, е повишена конкурентоспособност на българските предприятия в рамките на фокусна област „Технологии на благосъстоянието“ под формата на ръст на оборота и нетната оперативна печалба.
 • Целевата група на Програмата са български предприятия от частния сектор (малки и средни предприятия и големи компании).
 • Програмата се стреми също така да стимулира и развива сътрудничество на проектно ниво между компании / организации от България и Норвегия.
 • Минималното финансиране за грант – EUR 200,000; Максималното финансиране за грант – EUR 600,000.
 • За повече информация, моля посетете Интернет страницата на Програмата.
 • https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/news/news-list/new-welfare-technology-calls-in-bulgaria/

 •  ПРОГРАМА: Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

 • ПОКАНА: Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“ №BGCULTURE-1.002
 • ЦЕЛ: Програмата се фокусира върху ролята на културата и движимото културно наследство като двигател за местно и регионално развитие, акцентирайки върху заетостта, социалното включване и предприемачеството в културния сектор.
 • Специфичната цел на Резултат 1 е да се подобри управлението на културното наследство чрез подпомагане на проекти, насочени към представяне на културното наследство в ревитализирани, реставрирани и реновирани пространства (Резултат 1.1) и чрез дигитално достъпни обекти на културното наследство (Резултат 1.2). Следователно чрез тази покана ПО ще избере и подкрепи проектни предложения, които най-добре допринасят за постигане на Подрезултат 1.2 и са фокусирани върху една или повече от следните тематични области:
 • a) Подобряване на достъпа до обекти на културно наследство чрез дигитализация;
 • б) Създаване на дигитални лаборатории при културни оператори;
 • в) Надграждане на капацитета и разширяване на дейността на съществуващи дигитални лаборатории/центрове, в т.ч. финансирани по мярка 2 „Документиране на културната история“ по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014 г.
 • ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ: Допустими кандидати са бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, установени като юридически лица на територията на Република България, чиято принципна дейност се осъществява в културния или творческия сектор, както е дефинирано в Регламент (ЕС) № 1295/2013 за създаване на програма „Творческа Европа“, вкл. общини и областни администрации.
 • ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ: Допустими партньори по настоящата Покана могат да бъдат всички публични или частни организации, както и сдружения с нестопанска цел, установени като юридически лица в Република България или в държава донор по Програмата (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), чиято основна дейност няма търговски характер. Физически лица не са допустими партньори.
 • КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 16.06.2021 г. (17:30 ч. – UTC+2).

 • по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и финансовия механизъм REACT-EU (ОП РЧР) 

 • 1) Проект ЗАПАЗИ МЕ – Агенцията по заетостта информира всички работодатели, работници и служители, кандидатстващи по проект „Запази ме”, че в бр. 2 на Държавен вестник от 08.01.2021 г. е обнародвано Постановление № 418 на Министерски съвет от 30.12.2020 г. за изменение и допълнение на ПМС № 325/26.11.2020 г. В новото Постановление са регламентирани следните промени в проект „Запази ме”:
 • – При продължителност на работния ден от 8 часа, уговорена в основния трудов договор, компенсацията ще бъде в размер на 75 на сто от месечния осигурителен доход за м. октомври 2020 г. за съответната длъжност на лицето, осигурено по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване в икономическите дейности, за които с акт на държавен орган са въведени временни ограничения за осъществяването им. В случаите на непълно работно време размерът на компенсацията се определя пропорционално на уговореното работно време в основния трудов договор, действащ към периода на неплатения отпуск, за който се изплащат компенсации.
 • – Удължава се периодът за получаване на компенсациите, като той ще бъде до 31.03.2021 г. Лицата ще имат право на компенсация за не повече от 60 дни в рамките на календарната година, в която са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложени ограничения с акт на държавен орган за осъществяване на дейността, за която са наети.
 • Промените влизат в сила от 1 януари 2021 г.
 • Повече информация за проект “Запази ме”, както и документите за кандидатстване, можете да намерите на следния линк.

 • 2) Проект ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ на Агенцията по заетостта. Финансовият ресурс е в размер на 160 000 000 лв., разпределен на квотен принцип по области, а от тях 50 000 000лв. е определена национална квота за  приоритетно подпомагане на работодатели от сфери „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“. По проекта ще се предоставя подкрепа за наемане на безработни лица на пълно или непълно работно време (най-малко на 4 часа) за период до 6 месеца. С цел гарантиране на устойчивост, работодателят е длъжен да запази заетостта на 75 % от подкрепените лица за периода, равен на периода на половината период на субсидираната заетост. Продължителността на проекта е до 31.12.2022 г. Повече информация за проект BG05M9OP001-1.106 “ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”, както и документите за кандидатстване, можете да намерите на следния линк

Информация за предстоящи процедури за финансиране на бизнеса

 


 

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО  (ПЧП) 

 • По-долу можете да намерите интересна информация свързана с публично-частното партньорство в България – интервюта, статии, презентации, както и актуална информация за обучения и семинари по темата:
 • Статия за ПЧП
 • Презентация – Модели на ПЧП