Blog

ПОЛЕЗНО ЗА ВАС

НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ (Отворена процедура)

Национален Фонд „Култура“ подкрепя развитието на българската култура и творческите сектори с помощта на европейски средства, чрез Националния план за зъстановяване и устойчивост (НПВУ), като за целта публикува

Схема за безвъзмездна помощ с две сесии „Български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС“.

с краен срок: I Сесия – 25.04.2024; II Сесия – 05.07.2024 Г.

Процедурата има за цел да подпомогне капацитета на българските културни и творчески сектори за работа в европейски мащаб. Също да насърчи международното разпространение на български художествени произведения и културни продукти. Процедурата е с европейски средства, заложени в НПВУ за култура и социално развитие – компонент „Социално включване“.

Кандидати

Кандидати по процедурата могат да бъдат културни организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата, както и еднолични търговци с предмет на дейност в сферата на културата, създадени преди 01.01.2020 г. и осъществяващи културна дейност през целия период.

Културни организации са:

1.        държавните, общинските и регионалните културни институти, създадени съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата;
2.        лица, осъществяващи дейност като частни културни организации, учредени съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, чийто предмет на дейност е създаването, разпространението и опазването на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство;
3.        едноличните търговци, учредени съгласно Търговския закон, чийто предмет на дейност е създаването, разпространението и опазването на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство;
4.        лица, осъществяващи дейност като частни културни организации, учредени съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел с вписана в Устава/Учредителния си акт цел, свързана със създаването, разпространението и опазването на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство;
5.        лица, осъществяващи дейност като частни културни организации, учредени съгласно Закона за народните читалища;
6.        чуждестранни лица, учредени в съответствие със законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство и Швейцария, чийто предмет на дейност/цел е създаването, разпространението и опазването на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство. С оглед извършване на плащания по настоящата процедура, към датата на извършване на плащанията, кандидатът/крайният получател следва да е регистриран с клон в Република България по реда на ЗТРРЮЛНЦ.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата поради липсата на самостоятелна правосубектност.
Задължително е през целия период от 01.01.2020 г. кандидатите по т. 2 и т. 3, да са съществували с посочения предмет на дейност.
Всеки кандидат може да подаде само едно предложение по всяка от сесиите на процедурата.

Дейности

По настоящата процедура са допустими за финансиране дейности, свързани с представяне на български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС, посочени в чл. 53, т. 2, „г“ и „д“ от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година.

Такива са културни и артистични образователни дейности (художествени или културни прояви и представления, фестивали, изложби и други подобни културни дейности) за популяризиране на важното значение на опазването и насърчаването на многообразието от форми на българско културно изразяване:

 • Едно или няколко представяния в рамките на отворените пазари на собствена продукция, продукция на друга българска културна организация или продукция на български творец пред професионална аудитория с цел закупуването на тази продукция;
 • Едно или няколко представяния в рамките на отворените пазари на предоставяне на професионална услуга в сферата на българското изкуство и култура от българска културна организация или български творец;
 • Популяризиране на събитията по представянето (единствено популяризиране на съответния отворен пазар);
 • Създаване на дигитално портфолио на културната продукция/творец, които ще се представят;
 • Превод и субтитри с цел представянето на отворения пазар, включително и симултанен превод;
 • Графично оформление, печат, издаване и представяне, популяризиране и адаптиране към аудио платформи за аудиторията в страната;
 • Изработка на пояснителни материали с цел достъп до културния продукт на лица с увреждания.

 

 • Всяко предложение задължително трябва да включва изпълнение на дейност по т. 1 или т. 2 от допустимите дейности (по-горе).

Бюджет и разходи

Минималният размер на безвъзмездно финансиране за един кандидат по всяка от сесиите е 100 000 лв.

Максималният размер на безвъзмездното финансиране за един кандидат по всяка от сесиите е 500 000 лв.

Безвъзмедната финансова помощ (европейските средства) е 80% от стойността на проекта.

Недопустими са следните видове разходи:

 • всички разходи, които получават подкрепа по други програми и инструменти на ЕС и от периодични национални бюджетни разходи, които се извършват независимо от изпълнението на НПВУ, включително – структурни програми за цялостна подкрепа на дейността на кандидата от НФК, средства от държавния или общинския бюджет за дейност и издръжка;
 • разходи за закупуване на дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи;
 • разходи по дейности за СМР;
 • разходи за възстановим ДДС;
 • представителни разходи;
 • разходи по създаване на културна продукция;
 • разходи за издаване на музика и литература;
 • всички разходи, които не са относими към допустимите по настоящата процедура дейности;
 • разходите за вестници и списания, независимо от това дали те са в хартиен или електронен формат;
 • разходи за недопустими дейности;
 • всички разходи, извършени преди подаване на ПИИ;
 • всички разходи за закупуване на материални активи втора употреба;
 • принос в натура;
 • разходи, за които се установи наличие на двойно финансиранe.

ИНОВАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ (ИСИС 2021-2027)

 • Петте тематични области и съответните подобласти на ИСИС, които ще бъдат подкрепяни по процедурите за иновации.

  1. Информатика и ИКТ;
  2. Мехатроника и микроелектроника;
  3. Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии;
  4. Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии;
  5. Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика.

  В рамките на тематична област Информатика и ИКТ“, ИСИС

  се включват следните приоритетни подобласти:

  – ИКТ-базирани услуги и системи; ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии и рекреативни индустрии, кръгова и биобазирана икономика, туризъм (във връзка с другите тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа и “вградени технологии”;

  – 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;

  – Интернет на нещата (IoT);

  – Изкуствен интелект и повишаване на промишления и технологичен капацитет в усвояване на изкуствения интелект;

  – големи/свързани данни, геопространствени данни, анализ на данни, обработка на данни (Data processing, Small data science), инструментариум за работа с данни, споделяне, обмен, използване и повторно използване на данни, облачни изчисления (Big Data, Grid and Cloud Technologies), модели за предвиждане, основани на данни; симулация, моделиране и цифрови близнаци;

  – комуникационни мрежи, включително безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;

  – киберфизически системи и цифрови двойници; киберсигурност;

  – блокчейн технологии;

  – системи и услуги в сферата на финтех;

  – технологии за човеко-машинно взаимодействие (Interaction technologies);

  – интернет услуги; софтуер като услуга, innovation-as-a-service и everything-as-a-service (SaaS, IaaS и XaaS) и архитектура на услугата; уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;

  – производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи.

  В рамките на тематична област „Мехатроника и микроелектроника”, ИСИС

  се включват следните приоритетни подобласти

  – Производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;

  – Машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху универсална, специализирана, специална/кибер/ и сервизна роботика;

  – Разработка и производство на електронни и електромеханични компоненти и модули;

  – Инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи на база платформа “Индустрия 4.0” и дигитализация и цифрова трансформация на индустриалното производство;

  – Проектиране, развитие и производство на роботизирани системи за автоматизация в т.ч. и такива с изкуствен интелект; Насърчаване стартирането на серийно производство на български автономни роботи и системи; увеличено внедряване на роботи и автономни технологии в българската промишленост; използване на роботи в секторите с дългосрочен дефицит на кадри като: земеделие, хигиенни дейности, ръчни повторяеми операции и други;

  – Разработване, изследване и приложение на системи за технологична роботизация, с акцент на тежки процеси и агресивни среди (заваръчни процеси, леярски системи, обслужване и поддръжка на агресивни и опасни процеси и др.);

  – Проектиране и производство на високотехнологични и експортно ориентирани мехатронни продукти с висока добавена стойност вкл. в аеро-космическата индустрия и участие в над-национални производствени вериги; Хибридно валидиране на мехатронни системи чрез виртуални и физически прототипи; Автомобилна и авио-мехатроника;

  – Интелигентни системи и уреди, вкл. използващи изкуствен интелект; 3-D моделиране, проектиране и валидиране на компоненти и системи; 3-D принтиране за нуждите на индустрията;

  – Биомехатроника; Биоелектроника– моделиране и характеризиране на зарядов пренос и обработка на сигнали в биообекти като протеини, DNA и др. за разработване на градивни елементи и създаване на прототипи на интегрални устройства и сензори;

  – Системи и технологии за развитие на Синята икономика;

  – Системи и технологии, базирани на мобилност и местоположение;

  – Фотоника и технологии за изображения;

  – Моделиране (device modeling) на полупроводникови елементи и компоненти, както и схеми и системи, съдържащи конвенционални и неконвенционални субмикронни и наноразмерни устройства – компактни модели, физични модели, поведенчески модели, логически модели, системни модели; Схемно (circuit) проектиране (ECAD), топологично (layout) проектиране (ECAD), технологично проектиране (TCAD) и разработване на интегрални схеми и системи – цифрови, аналогови, смесеносигнални, RF; Проектиране, разработване, изследване, прототипиране и окачествяване на специализирани аналогови и цифроаналогови интегрални схеми (ASIC), включително EMC и ESD защита-върху-чип; Верификация и тестване на полупроводникови интегрални схеми в процеса на разработване и в процеса на производство;

  – Виртуални технологии за развитие на нови продукти и процеси, виртуално прототипиране и оптимизация;

  – Проектиране, разработване, характеризиране и прототипиране на MEMS устройства и структури за сензори, RF, биомедицински, индустриални, земеделски, фармакология и др. приложения;

  – Асемблиране и корпусиране на полупроводникови чипове;

  – Анализ на отказите (failure analysis) в интегрални схеми, системи, устройства, модули; Разработване на софтуер за вградени системи (embedded systems), както и софтуерни решения за проектиране (EDA), вкл. с отворен код;

  – Синтез и характеризиране на нови материали с приложения в микро- и наноелектрониката;

  – Проектиране, разработване и производство на устройства, съоръжения и системи с приложение в полупроводниковите производства; Пилотни линии за експериментиране, разработване и тестване на иновативни процеси, съоръжения и технологии;

  – Моделиране, характеризиране, проектиране и разработване на процеси и технологии за преобразуване на събраната енергия (energy harvesting), както и проектиране, прототипиране и производство на такива устройства;

  – Разработване, усъвършенстване и адаптиране на подходи, технологии за ускоряване на разработването на квантови чипове.

  В рамките на тематична област „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“, ИСИС

  се включват следните приоритетни подобласти:

  – Методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);

  – Производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;

  – Персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;

  – Медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);

  – Биотехнологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;

  – Въвеждане на иновативни методи в селското стопанство и рибовъдството, без използване на химически препарати за борба с вредители и торене;

  – Приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;

  – Синя и зелена биобазирана икономика;

  – Индустриални биотехнологии;

  – ИКТ с приложение в тематичната област;

  – Ин витро, тъканно инженерство и регенеративна медицина;

  – Фотоника и технологии за изображения, екрани и технологии за дисплей.

  В рамките на тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“, ИСИС

  се включват следните приоритетни подобласти:

  – Културните и творческите индустрии, вкл. дигитализация (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио);

  – Компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;

  – Производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки и услуги за алтернативни и екстремни спортове и туризъм, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

  В рамките на тематична област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“, ИСИС

  се включват  следните приоритетни подобласти:

  – Иновации в областта на производството, съхранение, спестяване, ефективно разпределение и потребление на енергия, вкл. от различни възобновяеми енергийни източници;

  – Създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;

  – Водород – базирани технологии: производство на водород с акцент върху зеления водород, съхранение, транспорт и използване на водорода в индустрията, енергетиката, транспорта и бита;

  – Разработване на иновативни устойчиви технологии за интегриране на водород в промишлени процеси, особено тези, които са по-трудни за декарбонизация, като стомана, цимент и стъкло;

  – Разработване и внедряване на технологии свързани с устойчивата мобилност (батерийна и водородна), базирана на водород и други алтернативни горива, свързана инфраструктура и еко-мобилността;

  – Технологии за ефективно използване на ресурсите, за намаляване съдържанието на опасни вещества, за използване на алтернативни суровини и материали, за удължаване живота на продуктите и използването им в други производства и услуги;

  – Безотпадни технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства и услуги.

  За повече информация: Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г.


 

Continue reading “ПОЛЕЗНО ЗА ВАС”