Blog

ПОЛЕЗНО ЗА ВАС

 • 121967651_389178965417065_3738874110446456349_nАктуална и полезна информация за текущо и предстоящо финансиране на проекти със средства по национални или европейски програми, както и указания за успешно управление и отчитане на проекти, можете да намерите на нашата FB страница. Последвайте ни!

 

НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ (Актуално към 05.01.2021 г.)

Не е налична информация


ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ (Актуално към 05.01.2021 г.)

Информация за отворени процедури за финансиране


 • по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) 

 • Програма “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки” –  на 21.12.2020 г. (понеделник) УО на ОПИК стартира прием на заявления. Заявлението и допълнително изискуемите документи към него се подават чрез портала на Националната агенция за приходите (НАП) чрез обособена за тази цел електронна услуга. Целта на помощта е навременна и директна финансова подкрепа в максимално кратки срокове на българските компании за преодоляване на икономическите последствия от временните противоепидемични мерки и стабилност на работните места.
 • → Кой може да кандидатства? 
 • Кандидатите трябва да бъдат микро-, малки или средни предприятия – юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите или юридически лица, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като регистрацията следва да е извършена не по-късно от 01.10.2020 г.
  • – Микропредприятията имат персонал до 10 души, годишен оборот до 3 900 000 лв. и/или стойност на активите до 3 900 000 лв.
  • – Малките предприятия имат персонал до 50 души, годишен оборот до 19 500 000 лв. и/или стойност на активите до 19 500 000 лв.
  • – Средните предприятия имат персонал под 250 души, годишен оборот до 97 500 000 лв. и/или стойност на активите до 84 000 000 лв.
 • Задължително условие е кандидатите да са преустановили изцяло или частично (напр., ресторант, който извършва единствено доставки по домовете; затворен магазин в МОЛ и др.) своята дейност, съгласно  Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г.Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г. , Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г за временни противоепидемични мерки на Министъра на здравеопазването.
 • Друго задължително условие при кандидатстването е предприятията/обектите да извършват една от посочените заповеди на Министъра на здравеопазването.
 • → Максимална стойност на предоставяната БФП на предприятие
 • Всяко предприятие може да кандидатства с един проект, който  включва всички негови засегнати от временните ограничителни мерки обекти, като максималната допустима стойност на подкрепата е 150 000 лв.
 • Конкретният размер на помощта за дадено предприятие, чиито обекти и дейности са засегнати от противоепидемичните мерки, ще зависи от кода на неговата основна/допълнителна икономическа дейност, съгласно Класификацията на икономическите дейности-2008 на НСИ.
 • → Изчисляване на финансовата помощ
 • Изчисляването ще се извършва въз основа на процент от оборота без ДДС  на предприятието/конкретния обект през периода на предходната година, съответстващ на периода на действие на временните противоепидемични мерки в посочените по-горе заповеди на министъра на здравеопазването до отпадането на ограниченията, и в зависимост от извършваната икономическа дейност. Процентът може да бъде 10% или 20%.
 • → Съфинансиране от страна на предприятията не е необходимо.
 • Интензитетът на подкрепата ще е 100%
 • → Кандидатстване
 • Кандидатите ще бъдат улеснени, тъй като за подаването на формуляра ще могат да използват портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите – https://inetdec.nra.bg/eservices.html и специалната електронна услуга на НАП: „Подаване на документи за подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ с квалифициран електронен подпис (КЕП).
 • → Условия за кандидатстване
 • Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение и приложенията към тях са публикувани и достъпни на сайта на ОПИК на следния линк: https://nra.bg/page?id=799
 • → Срок за подаване на проектни предложения
 • Проектните предложения следва да бъдат внесени в срок от четири седмици.
 • Началният срок за подаване на заявленията започва на 21.12.2020 г., а крайният срок е 20.01.2021 година.
 • → Проверка на кандидатите
 • НАП ще извърши автоматизирана проверка на данните в електронните заявления, както и последващи проверки след отпускането на средствата. Целта е да се гарантирам, че с финансовата подкрепа няма да се злоупотребява.
 • → Уведомяване за резултата
 • Предприятията, поискали подкрепа по тази програма, ще бъдат информирани по електронен път за решението относно отпускането на помощта.
 • → Срок за предоставяне/изплащане на подкрепата
 • Безвъзмездната финансова помощ по схемата се предоставя чрез банков превод в срок до седем работни дни от одобрението на проекта. 
 • → Продължителност на проектите
 • Продължителността на изпълнение на проект за подкрепа е три месеца, считано от датата на предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.
 • → Информация за Програмата
 • Информация за Програмата можете да намерите на сайта на НАП на адрес: https://nra.bg/page?id=799
 • → Ръководство за подписване и подаване на заявлението за подкрепа по Програмата
 • НАП публикува Видео указание за попълването на проектно предложение за кандидатстване по програмата „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“
 • Подробно ръководство за подписване и подаване на проектно предложение вижте тук: https://www.youtube.com/watch?v=6avhF9YmdK4&feature=youtu.be или на сайта на ИСУН:  https://eumis2020.government.bg/bg/s/Default/Manual

 • по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и финансовия механизъм REACT-EU (ОП РЧР) 

 • 1) Проект ЗАПАЗИ МЕ –  на 30.11.2020 г. (понеделник) Агенцията по заетостта стартира прием на заявления. Заявлението и приложенията към проекта се подават в дирекции “Бюро по труда” от работодателите, чиито работници и служители желаят да получават компенсации по проект „Запази ме”. Целта на мярката е приоритетно да се предостави подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия, които директно са преустановили стопанската дейност в резултат от наложени противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19. С тази мярка ще се предоставя подкрепа чрез изплащане по 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск на всяко лице, осигурено на пълно работно време или пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор. Лицата могат да получават компенсации за периода на ползване на неплатен отпуск по реда на чл. 160, ал. 1 или чл. 173а, ал. 2 от КТ след 29.10.2020 г., но за не повече от 60 дни. Компенсациите са дължими от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск, но не по-рано от 29.10.2020 г. и не по-късно от 21.12.2020 г. Повече информация за проект “Запази ме”, както и документите за кандидатстване, можете да намерите на следния линк: https://www.az.government.bg/pages/zapazi-me/

 • 2) Проект ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ на Агенцията по заетостта. Финансовият ресурс е в размер на 160 000 000 лв., разпределен на квотен принцип по области, а от тях 50 000 000лв. е определена национална квота за  приоритетно подпомагане на работодатели от сфери „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“. По проекта ще се предоставя подкрепа за наемане на безработни лица на пълно или непълно работно време (най-малко на 4 часа) за период до 6 месеца. С цел гарантиране на устойчивост, работодателят е длъжен да запази заетостта на 75 % от подкрепените лица за периода, равен на периода на половината период на субсидираната заетост. Продължителността на проекта е до 31.12.2021 г. Повече информация за проект BG05M9OP001-1.106 “ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”, както и документите за кандидатстване, можете да намерите на следния линк: https://www.az.government.bg/pages/zaetost-za-teb/

Информация за предстоящи процедури за финансиране на бизнеса

Информация за отчитане на договорени процедури за финансиране

 


 

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО  (ПЧП) 

 • По-долу можете да намерите интересна информация свързана с публично-частното партньорство в България – интервюта, статии, презентации, както и актуална информация за обучения и семинари по темата:
 • Статия за ПЧП
 • Презентация – Модели на ПЧП