Blog

ПОЛЕЗНО ЗА ВАС

 • 121967651_389178965417065_3738874110446456349_nАктуална и полезна информация за текущо и предстоящо финансиране на проекти със средства по национални или европейски програми, както и указания за успешно управление и отчитане на проекти, можете да намерите на нашата FB страница. Последвайте ни!

 

НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ (Актуално към 10.08.2021 г.)


 • Не е налична актуална информация

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ (Актуално към 10.08.2021 г.)

Информация за отворени процедури за финансиране


 •  ПРОГРАМА: Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

 • ПОКАНА: Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“ №BGCULTURE-1.002 – затворена
 • ЦЕЛ: Програмата се фокусира върху ролята на културата и движимото културно наследство като двигател за местно и регионално развитие, акцентирайки върху заетостта, социалното включване и предприемачеството в културния сектор.
 • Специфичната цел на Резултат 1 е да се подобри управлението на културното наследство чрез подпомагане на проекти, насочени към представяне на културното наследство в ревитализирани, реставрирани и реновирани пространства (Резултат 1.1) и чрез дигитално достъпни обекти на културното наследство (Резултат 1.2). Следователно чрез тази покана ПО ще избере и подкрепи проектни предложения, които най-добре допринасят за постигане на Подрезултат 1.2 и са фокусирани върху една или повече от следните тематични области:
 • a) Подобряване на достъпа до обекти на културно наследство чрез дигитализация;
 • б) Създаване на дигитални лаборатории при културни оператори;
 • в) Надграждане на капацитета и разширяване на дейността на съществуващи дигитални лаборатории/центрове, в т.ч. финансирани по мярка 2 „Документиране на културната история“ по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014 г.
 • ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ: Допустими кандидати са бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, установени като юридически лица на територията на Република България, чиято принципна дейност се осъществява в културния или творческия сектор, както е дефинирано в Регламент (ЕС) № 1295/2013 за създаване на програма „Творческа Европа“, вкл. общини и областни администрации.
 • ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ: Допустими партньори по настоящата Покана могат да бъдат всички публични или частни организации, както и сдружения с нестопанска цел, установени като юридически лица в Република България или в държава донор по Програмата (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), чиято основна дейност няма търговски характер. Физически лица не са допустими партньори.
 • КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 16.06.2021 г. (17:30 ч. – UTC+2).

 • по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и финансовия механизъм REACT-EU (ОП РЧР) 

 • 1) Проект ЗАПАЗИ МЕ – Агенцията по заетостта информира всички работодатели, работници и служители, кандидатстващи по проект „Запази ме”, че в бр. 25 на Държавен вестник от 26.03.2021 г. е обнародвано Постановление № 99 на Министерски съвет от 19.03.2021 г. за изменение и допълнение на ПМС № 325/26.11.2020 г.
 • В новото Постановление са регламентирани следните промени в проект „Запази ме”:
 • – Лицата ще имат право на компенсация за не повече от 60 в рамките на 2020 година и за не повече от 90 дни в рамките на 2021 година, в които са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложени ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети, с акт на държавен орган.
 • – Удължава се крайният срок за допустимост за изплащане на компенсациите – сумите за компенсации са допустими до 30.06.2021 г.
 • Промените влизат в сила от 01 април 2021 г.
 • Работодателите ще могат да подават документи за компенсации съгласно действащите към момента ограничителни мерки и изменените условия по проект „Запази ме” за изтекъл месец. В случай на удължаване на срока на ограничителните мерки и промяна в акта на държавния орган, Агенцията по заетостта ще публикува допълнителни указания.
 • Повече информация за проект “Запази ме”, както и документите за кандидатстване, можете да намерите на следния линк.

 • 2) Проект ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ на Агенцията по заетостта. Финансовият ресурс е в размер на 160 000 000 лв., разпределен на квотен принцип по области, а от тях 50 000 000лв. е определена национална квота за  приоритетно подпомагане на работодатели от сфери „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“. По проекта ще се предоставя подкрепа за наемане на безработни лица на пълно или непълно работно време (най-малко на 4 часа) за период до 6 месеца. С цел гарантиране на устойчивост, работодателят е длъжен да запази заетостта на 75 % от подкрепените лица за периода, равен на периода на половината период на субсидираната заетост. Продължителността на проекта е до 31.12.2022 г. Повече информация за проект BG05M9OP001-1.106 “ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”, както и документите за кандидатстване, можете да намерите на следния линк

Информация за предстоящи процедури за финансиране на бизнеса

 


 

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО  (ПЧП) 

 • По-долу можете да намерите интересна информация свързана с публично-частното партньорство в България – интервюта, статии, презентации, както и актуална информация за обучения и семинари по темата:
 • Статия за ПЧП
 • Презентация – Модели на ПЧП